Thư viện tài liệu
152 thủ tục hành chính về thuế
 Thực hiện đơn giản hóa thủ tục h

Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế theo Nghị quyết số 25/NĐ-CP ngày 2-6-2010 và Nghị quyết số 68/NĐ-CP ngày 27-12-2010 của Chính phủ, thời gian qua Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10-8-2009, Quyết định số 586/QĐ-BTC ngày 11-3-2011, Quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 26-7-2011 về việc công bố các thủ tục hành chính thộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện thống nhất các quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, phát sinh ở cấp xã, phường, thị trấn được thực hiện ở cấp Chi cụ Thuế, Ban Cải cách và Hiện đại hóa – Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách 152 thủ tục hành chính về thuế (Được thực hiện ở cấp chi cục thuế).

Nội dung cuốn sách giúp bạn đọc tra cứu, áp dụng và thực hiện những thủ tục hành chính về thuế mới nhất đã được rà soát, tổng hợp và cập nhật đến hết ngày 26-7-2011.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(29/1/2021)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: