URL: http://sotaythuky.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=300545451&p_details=1
 
Quyết định số: 66/QĐ-HVTA V/v phê duyệt kết quả Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Học viện Tòa án năm 2022 theo hình thức thi tuyển
21/03/2023-12:55:00 PM
 

In Trang | Đóng cửa sổ