URL: http://sotaythuky.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=300422817&p_details=1
 
Công văn số: 78/HVTA-TTBDCB V/v triệu tập học viên tham gia khóa bồi dưỡng chuyên đề án xét xử các tội phạm về khủng bố và rửa tiền tại miền Trung
17/03/2023-02:35:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ