PHÒNG:  
      
STT Phòng/Ban Địa chỉ Điện thoại
1 BAN GIÁM HIỆU T2 - NHÀ A2 02432693667
2 VĂN PHÒNG T2 - NHÀ A2 02432693669
3 PHÒNG TỔ CHỨC - CÁN BỘ T3 - NHÀ A2 02432693691
4 P. KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH T2 - NHÀ A2 02432693686
5 P. ĐÀO TẠO VÀ KHẢO THÍ T3 - NHÀ A2 02432693679
6 P. QUẢN LÝ HỌC VIÊN T1 - NHÀ A2 02432693682
7 P. TƯ LIỆU VÀ THƯ VIỆN T3 - NHÀ A1 02462616610
8 P. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÒA ÁN T1 - NHÀ A2 02432693683
9 KHOA ĐÀO TẠO THẨM TRA VIÊN, THƯ KÝ T3 - NHÀ A2 02432693674
10 KHOA ĐÀO TẠO THẨM PHÁN T1 - NHÀ A2 02432693694
11 KHOA ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC T3 - NHÀ A2 02432693695
12 TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ T1 - NHÀ A2 02432693680
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: